Към съдържанието

Фондация „Академик Евгени Матеев“

февруари 19, 2013

Учредителен акт – Устав

на Фондация „акад. Евгени Матеев”

Глава Първа
Общи положения

Чл. 1 (1) Фондация „Академик Евгени Матеев” наричана по – нататък в Устава Фондацията, е юридическо лице с нестопанска цел, учредена на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), работещо в обществена полза.
(2) Фондацията е неполитическа, неправителствена и нерелигиозна културно-образователна организация. В своята дейност се подчинява на действуващите закони в Република България, Международните договори и други правни актове, по които България е страна, както и на разпоредбите на този Учредителен акт – Устав.
(3) Основна нейна цел е съхраняване и популяризиране на теоретичното и книжовно наследство на академик Евгени Матеев както в страната, така и в чужбина.
Чл. 2 (1) Фондацията се учредява на територията на Република България с парично дарение в размер общо на 3 490/три хиляди четиристотин и деветдесет/ лева от следните физически лица:
(2) След учредяването и регистрацията, Фондацията приема дарения от физически и юридически лица, съобразно ЗЮЛНЦ и настоящия Устав.

Наименование и седалище
Чл. 3 (1) Наименованието на Фондацията „Академик Евгени Матеев” се изписва на български език като може да бъде допълнително изписано на английски език „Academician Evgeni Mateev „.
(2) Седалището на Фондацията е в Република България, гр. София
(3) Адреса на управление на Фондацията е: Република България, гр. София 1612, ЖК „Славия“, ул. „Житница“ №19, етаж 4, ап.13, Община „Красно село“ .
Чл. 4. Фондацията се учредява за неопределен срок.
Чл. 5. Фондацията има своя емблема, запазен знак и печат.Печатът е кръгъл с надпис „Фондация академик Евгени Матеев“

Глава Втора
Цели на фондацията
Чл. 6 (1) Фондацията си поставя за основна цел: изучаване, разпространяване и популяризиране на научното творчество и обществените приноси на акад. Евгени Матеев.
(2) Посочената цел в предходната алинея, Фондацията ще реализира като:
а/ Предлага, съдействува и при възможност сама преиздава трудовете на акад. Евгени Матеев;
б/ координира и планира ежегодно дейността си като приема годишен план;
в/ осигурява подготовката и реализирането на проекти за популяризиране делото на акад. Евгени Матеев;
г/ провежда международни и национални конференции и други инициативи посветени на теорията на икономическото развитие и неговото управление(и в частност: на прогнозирането и планирането, както на изграждането на автоматизирани системи за управление на тези дейности) на глобалните, регионалните и националните икономически системи;
д/ Разработва и предлага за обсъждане необходимите политики за устойчивото развитие на Република България, с оглед предоставянето им на компетентните управленски органи;
е/ за популяризиране делото и дейноста на акад. Евгени Матеев, използва възможностите на съвременните електронни устройства;
ж/ съдейства за увековечаване делото на акад. Евгени Матеев, включително и чрез изграждането и поддържането на паметна плоча върху домът му, както и създаването на паметник.
з/ осигурява експертизи, консултации и оценки на проекти за глобално, регионално и национално управление на развитието;
и/ организира различни форми на обучение и осигурява информация за развитието на науката за управление (и в частност: за планирането) на икономически системи;
й/ подготвя законодателни и нормативни предложения и ги предоставя на органите, имащи законодателна инициатива;
к/ съдейства за издаването на специализирана литература по управлението на икономическите системи – български и чуждестранни;
л/ връчва ежегодна награда „акад. Евгени Матеев” за най – добро научно изследване, доклад, монография и статия, посветена на творчеството на акад. Евгени Матеев, за управлението на икономическите системи. Наградата включва почетна грамота, плакет, значка;
м/ подпомага изследвания на студенти, научни работници, научни колективи, работещи в областта на икономическата теория и управлението на икономическите системи.

Глава Трета
Членство
Чл. 7 (1) Във Фондацията членуват доброволно физически и юридически лица, независимо от гражданството и седалището им. Не могат да бъдат членове политически организации и организации с политическа дейност.
(2) Членовете на Фондацията приемат целите и задачите на Фондацията и се подчиняват на Устава.
(3) Учредителите на Фондацията стават по право нейни редовни членове.
Чл. 8 (1) Нов член на Фондацията се приема по молба (писмена или устна) на лицето с решение на Управителния съвет. Молбата се разглежда на първото заседание на Управителния съвет, след постъпването й.
(2) Решението на Управителния съвет се докладва на Общото събрание.
(3) Отмяна на отказа на Управителния съвет за приемане на нов член може да се иска от Общото събрание в едномесечен срок от получаване на писменото уведомление. Ако отказът на Управителният съвет бъде отменен, кандидатът се смята за приет от деня на решението на Общото събрание.
(4) Когато е пропуснат срокът по ал. 3 или отказът е потвърден от Общото събрание, нова молба за членуване може да се подаде най – рано след една година.
(5) Въвежда се званието „Почетен член” на Фондация „акад. Евгени Матеев”, с която се удостояват учени и изследователи популяризирали творчеството на акад. Евгени Матеев, както и работещи в областта на икономическата теория и управлението на икономическите системи. Удостоверяват се членове на Фондацията с решение на Общото събрание, по предложение на УС.
Чл. (9) Членовете на Фондацията имат право:
1. Да участват в работата на Общото събрание;
2. Да използват материалната база и системата на информация на Фондацията.
3. Да влизат и работят в структури, изградени от Фондацията.
4. Да участват в експертни и консултантски групи в рамките на Фондацията.
5. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Фондацията.

Чл. 10 Членовете на Фондацията са длъжни:
1. Да спазват Устава на Фондацията.
2. Да плащат встъпително дарение и членския си внос.
Чл. 11 (1) Прекратяването на членството във Фондацията става след писмено изявено желание пред Управителния съвет.
(2) Членството във Фондацията може да бъде прекратено по решение на Управителния съвет в случаите, когато някой член има официално констатирани нарушения на законите на страната или Устава.
(3) Решението на Управителния съвет за прекратяване на членството по ал. 2 подлежи на утвърждаване от Общото събрание.
Чл. 12 Членовете на Фондацията могат да образуват свои сдружения на териториална или професионална основа и да изграждат структури на фондацията с решение на Управителния съвет, потвърдено от Общото събрание.

Глава Четвърта
Управление на Фондацията

Чл. 13 Органи на управление на Фондацията са : Общото събрание на членовете на Фондацията, Управителният съвет, Председателят на Фондацията, Почетният председател и Контрольорът.
Чл. 14 (1) Общото събрание се свиква най – малко веднъж годишно от Управителния съвет.
(2) Общото събрание може да бъде свикано и по писмено искане на една трета от членовете на Фондацията или по искане на повече от половината от членовете на Управителния съвет. Ако в тези случаи Управителния съвет не свика Общото събрание в двуседмичен срок от постъпване на искането, то се свиква от Софийския районен съд.
(3) Общото събрание се свиква с писмена покана, отправена до членовете му най – малко един месец преди датата на провеждането му. В поканата се вписват датата и часа на започване, мястото на провеждане на събранието и дневния му ред.
(4) Общото събрание е редовно, ако присъстват най – малко половината от всичките му членове. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по – късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да присъстват на събранието.
(5) На заседанията на Общото събрание и Управителният съвет се допуска дистанционно гласуване на членовете им – с писмо, чрез телефонно обаждане, с електронно писмо. В този случай се приема, че те са присъствували на събранието(заседанието).
Чл. 15 (1) В Общото събрание всеки член има право на един глас.
(2) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство на гласовете, но за изменение на Устава, прекратяване на Фондацията или сливането й с друго сдружение с нестопанска цел и участие в сдружение с други юридически лица с нестопанска цел, е необходимо мнозинство от 2/3 от членовете на Фондацията.
(3) Общото събрание не може да взема решения, които не са били вписани в дневния ред и надлежно оповестени.
Чл.16 В компетенциите на Общото събрание е да:
1. Изменя Устава на Фондацията;
2. Утвърждава емблемата, запазената марка и другите символи на Фондацията;
3. Определя броя на членовете на Управителния съвет и да ги избира с явно гласуване. Избира един от членовете на Управителния съвет за Председател на Фондацията;
4. Утвърждава решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове и изключване от Фондацията;
5. Избира Почетен председател на Фондацията и Контрольор;
6. Приема плана, бюджета и отчетите за тяхното изпълнение във връзка с дейността на Фондацията, представени от Управителния съвет. Приема доклада на Контрольора;
7. Утвърждава предложенията на Управителния съвет за избор на Почетен член, други награди и стипендии;
8. Взема решение за прекратяване или сливане на Фондацията, както и за участие в сдружения с нестопанска цел;
9. Обсъжда други въпроси от съществено значение за дейността на Фондацията.
Чл.17 (1) Председателят на Фондацията, заедно с Управителния съвет, ръководи Фондацията между заседанията на Общото събрание. Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях са присъставали повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. При дистанционно гласуване се приема, че гласувалият член присъства на заседанието.
(2) Председателят и членовете на Управителния съвет се избират за срок от две години. Броят на мандатите им не е ограничен.
(3) Управителният съвет:
1. Подготвя изменения на Устава на Фондацията. И ги предлага за утвърждаване от Общото събрание;
2. Изработва годишен план и бюджет за работата на Фондацията и след утвърждаването им от Общото събрание, организира работата за тяхното изпълнение;
3. Приема и освобождава членове на Фондацията;
4. Разработва и провежда политиката за развитие на Фондацията;
5. Приема годишен отчет за дейността на Фондацията и го докладва за одобрение на Общото събрание;
6. По предложение на Председателя на Фондацията, избира заместник председател и утвърждава разпределението на работата между членовете на Управителния съвет по основни направления;
7. Разработва и приема вътрешни документи за организацията на дейността на Фондацията;
8. Разработва годишния финансов отчет на Фондацията и го докладва на Общото събрание за утвърждаване;
9. Определя размера на целевите награди;
10. При необходимост предлага на Общото събрание промени в състава на Управителния съвет;
11. Организира дейността за изпълнение на целите на Фондацията.
12. Осигурява финансовата стабилност на Фондацията;
13. Предлага на Общото събрание да избере „Почетен председател” и „Почетни членове” на Фондацията;
14. Прави предложения за награждаване и избор на стипендианти пред Общото събрание;
15. Избира изтъкнати учени, членове на Фондацията, работещи в областта на икономическата теория и управлението на икономическите системи за членове на „Съвета на Старейшините”.
16. Води книга за Протоколите на заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет.
Чл.18 Членовете на Фондацията могат да присъстват на заседанията на Управителния съвет, без право на глас.
Чл.19 (1) Председателят на Фондацията се избира от Общото събрание за срок от четири години от състава на Управителния съвет.
(2) Председателят на Фондацията е Председател на Управителния съвет.
(3) Председателят на Фондацията:
1. Ръководи цялостната дейност на Фондацията и я представлява в страната и извън нея;
2. Свиква Управителния съвет и ръководи работата му;
3. Предлага на Управителния съвет резпределение на работата по основни направления между членовете му. Предлага за избиране на заместник председател;
4. Ръководи Общото събрание при отсъствие на Почетния председател.
Чл.20 (1) Заместник председателят се избира и освобождава от Управителния съвет с обикновено мнозинство.
(2) Заместник председателят:
1. Организира дейността в направленията, за които отговаря и следи за изпълнение на целите на Фондацията;
2. Оказва активна помощ и поддръжка на Председателя в неговите функции;
3. Предлага инициативи и мероприятия за дейността на Фондацията в определен порядък и работят за тяхната реализация след приемането им;
4. Заместник председателят изпълнява функциите на Председателя и представляват Фондацията, когато това писмено се възложи от Председателя, Управителния съвет или от Общото събрание.
Чл.21 Почетният председател на Фондацията се избира за неопределен срок, председателства Общото събрание и изпълнява представителни функции.
Чл.22 Контрольорът се избира от Общото събрание за срок от четири години с обикновено мнозинство, като контролира изпълнението на плана и бюджета и докладва оценката си на Общото събрание.
Чл.23 Почетните членове имат право за участват в работата на Общото събрание със съвещателен глас .
Чл.24 „Съветът на старейшините” се избира от Управителния съвет за неопределен срок. В състава на „Съвета на старейшините” се избират изтъкнати учени и стопански деятели, членове на Фондацията. Те консултират Управителния съвет при подготовката на плана и бюджета, подпомагат дейността по изпълнение на приети програми, инициират научни прояви и при нужда ръководят експертизи, възложени на Фондацията.

Глава пета
Имущество на Фондацията

Чл.25 Имуществото на Фондацията включва право на собственост и други вещни права, права на индустриална и интелектуална собстевност, дялови участия, финансови депозити в банки и други права.
Чл.26 (1) Дарения в полза на Фондацията могат да бъдат финансови средства, движимо имущество и недвижимо имущество, право на интелектуална собственост и авторски права. Дарителят получава Акт за дарение.
(2) Дарители могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица.
(3) Фондацията може да откаже дарения и завещания, ако те се правят под условия, неприемливи или противоречащи не нейните цели.
Вноски и членски внос
Чл.27 (1) Средствата на Фондацията се набират от дарения, членски внос, доброволни вноски на членовете, дарения, консултантска и информационна дейност и от други дейности.
(2) Учредителите и новоизбраните членове на Фондацията правят встъпителни дарения, размерът на които определят сами.
(3) Размерът на годишния членски внос се определя ежегодно от Общото събрание.
Чл.28 Годишният бюджет на Фондацията се приема от Управителния съвет и се утвърждава от Общото събрание, заедно с годишния план за дейността на Фондацията.

Глава шеста
Прекратяване на дейността на Фондацията

Чл.29(1) Прекратяването или сливането на Фондацията с други сдружения с нестопанска цел става от Общото събрание, взето с решение на 2/3 от всичките й редовни членове. В тези случаи се прилага разпоредбата на чл.14, ал.4 от Устава.
(2) Фондацията прекратява дейността си и при условията на чл.13, ал.1 от ЗЮЛНЦ: с решение на Софийски градски съд, когато извършва дейност, която противоречи на Конституцията на Република България, на законите и добрите нрави и когато е обявена в несъстоятелност.
Чл.30(1) При прекратяване дейността на Фондацията се извършва Ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет.
(3) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя по начин, определен от Общото събрание на членовете на Фондацията и разпоредбите на чл.15 от ЗЮЛНЦ.

Този Устав е приет от Учредителното събрание на Фондация „акад. Евгени Матеев”, състояло се на 3.04.2012 г. в гр. София.

Реклами

From → Uncategorized

Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: